Δογματική θεολογία (Δευτέρα θεολογική πραγνατεία περί της Τριάδος): χειρόγραφον αρ. 57

Παλαιός αριθμός 23. Οι παλαιοί αριθμοί μέχρι του αριθμού 78 αναφέρονται στον κατάλογο του Α. Τσελίκα, Μικρογραφήσεις Χειρογράφων και Αρχείων, τομ. Γ', (Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης), Αθήνα 1985, σσ. 50-55). Στη χρονολόγηση των Χειρογράφων, όπου σ' αυτά δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονολο...

Full description

Main Author: Δαμοδός, Βικέντιος
Other Authors: Συλλογή Ιεράς Μητρόπολις Κιτίου
Format: Χαρτ. 205x150 - φφ. α'-γ'+σσ. 640+φφ δ' -ιβ'
Language:Greek
Published: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου 2018
Online Access:http://hdl.handle.net/10797/22823